Columnist Arseny Yakovlev
Bolshoi Theater soloist, opera singer