Columnist Arseny Yakovlev Singer at the Bolshoi Theatre